Danh sách viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CN. Nghiêm T. Hoài Phương
Giám đốc TT. TT-TV 


CN. Nguyễn Nguyệt Chi
Thư viên viện

ThS. Nguyễn Thị Huế
Thư viện viên

ThS. Phạm Thị Tuyết
Thư viện viên

ThS. Vũ Viết Nam Hưng
Kỹ sư CNTT

ThS. Phạm Phú Đức
Chuyên viên

CN. Đoàn Thị Hồng
Chuyên viên
 

CN. Nguyễn Lan Anh
Kỹ thuật viên
 


24-11-2022

238 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL