Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"

hinhmau (1).jpg
hinhmau (2).jpg

hinhmau (3).jpg

hinhmau (4).jpg

hinhmau (5).jpg

hinhmau (6).jpg18-09-2020

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL