Đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn

Trong năm học 2022 – 2023, Đoàn Trường đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm”, với đối tượng thực hiện: Cán bộ Đoàn của Đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội triển khai đến các đoàn khoa, chi đoàn cơ sơ, chi đoàn.

Đa số cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc các các tiêu chí quy định trong mô hình đề ra.

Đây là một hoạt động quan trọng, giúp nâng cao chất lượng công tác Đoàn của trường, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho các cán bộ Đoàn.

Mô hình “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm” được xây dựng với mục tiêu đưa ra các tiêu chí cụ thể về rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn. Các tiêu chí này bao gồm: nghiêm túc, trung thực, tận tâm, tích cực và học hỏi. Các cán bộ Đoàn của Đoàn Trường sẽ được đào tạo và thực hành các tiêu chí này, và đưa ra một kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng đơn vị cơ sở.

Đa số cán bộ Đoàn của Đoàn Trường đã thực hiện nghiêm túc các tiêu chí quy định trong mô hình, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện mô hình này. Các cán bộ Đoàn đã tham gia đào tạo và đưa ra các kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng đơn vị cơ sở, đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ của công tác Đoàn trên toàn trường.


06-04-2023

290 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL