Triển khai thực hiện chế độ làm việc và kế hoạch dạy - học ứng phó với dịch COVID- 19 trong tình hình mới

​​Nhà trường gửi tới các đơn vị Biên bản họp triển khai thực hiện chế độ làm việc và kế hoạch dạy - học ứng phó với dịch CoVID- 19 trong tình hình mới 

​​ 174 BB-DHN Biên bản họp triển khai chế độ làm việc và kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.pdf174 BB-DHN Biên bản họp triển khai chế độ làm việc và kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19.pdf


28-04-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL