Triển khai kế hoạch dạy - học phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

​​Căn cứ tình hình thực tế của dịch COVID-19 tại một số địa phương và thành phố Hà Nội trong những ngày qua, Nhà trường đề nghị các đơn vị trong Trường thực hiện một số nội dung sau theo file đính kèm sau

​​ 643 DHN-TC-HC Triển khai kế hoạch dạy -học phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.pdf643 DHN-TC-HC Triển khai kế hoạch dạy -học phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.pdf


23-10-2020

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL