Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

​Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp vào ngày 17 tháng 5 năm 2022. Các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai từng hồ sơ của các ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cụ thể trong file đính kèm sau:​

​​ 231 TB-DHN Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.pdf231 TB-DHN Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.pdf


18-05-2022

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL