Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế năm 2021

​Thực hiện Công văn số 134/K2ĐT-NCKH ngày 24/2/2020 của Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2021, Nhà trường đề nghị các giảng viên, nghiên cứu viên đề xuất nhiệm vụ KHCN theo hướng dẫn của công văn đính kèm.

​​ 164 DHN-QLKH Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp BYT năm 2021.pdf164 DHN-QLKH Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp BYT năm 2021.pdf


27-03-2020

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL