Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021

1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2021 (ngày 12 tháng 4 năm 2021).pdf1. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2021 (ngày 12 tháng 4 năm 2021).pdf

​​


02-09-2021

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL