Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

​​3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 năm 2022 (ngày 10 tháng 10 năm 2022).pdf3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 năm 2022 (ngày 10 tháng 10 năm 2022).pdf


10-10-2022

54 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL