Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng 2020

​​3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (ngày 12 tháng 10 năm 2020).pdf3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (ngày 12 tháng 10 năm 2020).pdf


26-07-2021

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL