Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

​​2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (ngày 10 tháng 07 năm 2020).pdf2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (ngày 10 tháng 07 năm 2020).pdf


17-09-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL