Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 (ngày 15 tháng 02 năm 2020)

4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 (ngày 15 tháng 02 năm 2020).pdf4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019 (ngày 15 tháng 02 năm 2020).pdf


15-02-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL