Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2019 (ngày 14 tháng 10 năm 2019)

3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019 (ngày 14 tháng 10 năm 2019).pdf3. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019 (ngày 14 tháng 10 năm 2019).pdf


14-10-2019

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL