Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021

​​4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 (ngày 23 tháng 02 năm 2022).pdf4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 (ngày 23 tháng 02 năm 2022).pdf


28-04-2022

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL