Công khai dự toán NSNN năm 2020 - đợt 2 và điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2019 (TB số 35/TB-DHN ngày 22/01/2020)

​​35 TB-DHN Công khai dự toán NSNN năm 2020 (đợt 2) và điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2019.pdf35 TB-DHN Công khai dự toán NSNN năm 2020 (đợt 2) và điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2019.pdf


22-01-2020

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL