Công khai dự toán ngân sách năm 2024 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 41/QĐ-DHN ngày 15/01/2024)

Tệp đính kèm:

41 QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 (đợt 1).pdf


15-01-2024

9 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL