Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 140/QĐ-DHN ngày 23/03/2022)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 140.QĐ-DHN ngày 23.03.2022).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 140.QĐ-DHN ngày 23.03.2022).pdf


23-03-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL