Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 64/QĐ-DHN ngày 08/02/2022)

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 64.QĐ-DHN ngày 08.02.2022).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 64.QĐ-DHN ngày 08.02.2022).pdf


08-02-2022

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL