Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 835.QĐ-DHN ngày 03.11.2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 835.QĐ-DHN ngày 03.11.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 835.QĐ-DHN ngày 03.11.2021).pdf


03-11-2021

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL