Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 704/QĐ-DHN ngày 17/09/2021)

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 704.QĐ-DHN ngày 17.09.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 704.QĐ-DHN ngày 17.09.2021).pdf


17-09-2021

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL