Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 322/QĐ-DHN ngày 06/05/2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 322.QĐ-DHN ngày 06.05.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 322.QĐ-DHN ngày 06.05.2021).pdf


06-05-2021

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL