Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 3 của Trường ĐHDHN (QĐ số 153/QĐ-DHN ngày 01/04/2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 3 của Trường ĐHDHN (QĐ số 153.QĐ-DHN ngày 01.04.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 3 của Trường ĐHDHN (QĐ số 153.QĐ-DHN ngày 01.04.2021).pdf


01-04-2021

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL