Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 73/QĐ-DHN ngày 03/02/2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 73.QĐ-DHN ngày 03.02.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 1 của Trường ĐHDHN (QĐ số 73.QĐ-DHN ngày 03.02.2021).pdf


03-02-2021

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL