Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017

​​4. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 (ngày 05 tháng 02 năm 2018).pdf4. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2017 (ngày 05 tháng 02 năm 2018).pdf


17-09-2020

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL