Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm năm 2018

​​2. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018 (ngày 12 tháng 7 năm 2018).pdf2. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018 (ngày 12 tháng 7 năm 2018).pdf


12-07-2018

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL