Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng năm 2018

​​1. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 3 tháng năm 2018 (ngày 12 tháng 04 năm 2018).pdf1. Biểu 3. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 3 tháng năm 2018 (ngày 12 tháng 04 năm 2018).pdf


12-04-2018

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL