Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 2 của Trường ĐHDHN (QĐ số 502/QĐ-DHN ngày 30/05/2023)

Tệp đính kèm:

502QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 ( đợt 2 ) của Trường ĐHD HN.pdf


30-05-2023

26 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL