Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1124/QĐ-DHN ngày 30/12/2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1124.QĐ-DHN ngày 30.12.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1124.QĐ-DHN ngày 30.12.2020).pdf


26-07-2021

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL