Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008/QĐ-DHN ngày 26/11/2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008.QĐ-DHN ngày 26.11.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1008.QĐ-DHN ngày 26.11.2020).pdf


26-11-2020

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL