Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 974.QĐ-DHN ngày 12.11.2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 974.QĐ-DHN ngày 12.11.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 974.QĐ-DHN ngày 12.11.2020).pdf


12-11-2020

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL