Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 686.QĐ-DHN ngày 01.09.2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 686.QĐ-DHN ngày 01.09.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 6 của Trường ĐHDHN (QĐ số 686.QĐ-DHN ngày 01.09.2020).pdf


01-09-2020

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL