Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (Quyết định số 200/QĐ-DHN ngày 15/04/2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 200.QĐ-DHN ngày 15.04.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 200.QĐ-DHN ngày 15.04.2020).pdf


17-04-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL