Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (Quyết định số 181/QĐ-DHN ngày 31/03/2020)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 181.QĐ-DHN ngày 31.03.2020).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 181.QĐ-DHN ngày 31.03.2020).pdf


31-03-2020

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL