Thông tin Phòng Tài chính Kế toán

1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Tài chính Kế toán(Tên tiếng Anh: Department of finance and accountant)
Điện thoại: 043.826.7506 Fax:
Email:  Website:
Trưởng đơn vị (học hàm, học vị, họ, tên): Ths. Tống Thùy Linh
Email: tongthuylinh@hup.edu.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1961 sau khi được tách ra từ Trường Đại học Y Dược khoa thì mọi hoạt động tài chính của Trường Đại học Dược khoa vẫn do Trường Đại học Y Dược khoa đảm nhận. Khi ​​​​mới được tách Trường, Phòng Tài chính Kế toán chỉ là một bộ phận thuộc phòng Hành chính Quản trị do ông Nguyễn Văn Thuật phụ trách, có giai đoạn thuộc phòng Hành ​chính do bà Lê Thị Phúc phụ trách.​
Từ tháng 1/1964 bà Lý Thị Dung được điều động về Trường và việc đầu tiên bà Dung được giao là làm báo cáo tài chính từ thời điểm tách Trường 1961-1963. Đó là một mốc quan trọng chuẩn bị cho sự hình thành một Phòng Tài chính Kế toán độc lập sau này.
Ngày 26/12/1966 Bộ Y tế ra Quyết định số 1060/ BYT- QĐ về việc tổ chức của Trường Đại học Dược khoa, quyếtđịnh thành lập 7 phòng ban và một số bộ môn, trong đó có Phòng Kế toán Tài vụ (sau này đổi tên thành Tài chính Kế toán).
Giai đoạn này phòng có bốn cán bộ viên chức là bà Lý Thị Dung; bà Trần Thị Ty; bà Trần Lê Viên; bà Đặng Thị Dung.
Tháng 7/1970 Bộ Y tế có quyết định cử bà Lý Thị Dung phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng, sau đó là Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng đến khi nghỉ hưu.
Từ năm 1969 đến năm 1989 các cán bộ đã được điều động về phòng: bà Hoàng Thị Huê, Vũ Thị Lộc, Nguyễn Thị Nhuận, Nguyễn Thị Hoan, Đỗ Thị Sinh,Nguyễn Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Nguyệt; một số cán bộ làm việc trong một thời gian ngắn sau đó chuyển sang phòng khác hoặc thuyên chuyển công tác bà: Trần Thị Quế, Nguyễn Thị Chúc, Vũ Thị Phượng, Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Ngô Bảo Tư.
Tháng 1/1997, bà Doãn Thị Liên về nhận công tác kế toán tại phòng. Ngày 01/10/1998 bà Lý Thị Dung được nghỉ hưu, công việc phụ trách phòng giao cho bà Doãn Thị Liên. Giai đoạn này phòng có 5 người là bà Doãn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoan, Hoàng Thị Huê, Đỗ Thị Sinh và Trần Thị Hồng Thúy. Những năm tiếp theo một số chị đến tuổi nghỉ hưu, Trường đã tuyển dụng thêm các cán bộ mới vào phòng là các chị: Đào Thị Thanh Hiền, Tống Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thu Trang, Hoàng Thị Liên, Phan Thị Hường, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thị Thùy Duyên​​.
Tháng 2/2018, bà Doãn Thị Liên được nghỉ hưu. Từ tháng 2/2018 đến nay,công việc phụ trách phòng được Bộ Y tế giao cho bà Tống Thuỳ Linh.
Giai đoạn từ năm 2004 đến nay là giai đoạn nhà nước có chính sách đổi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phòng Tài chính kế toán đã cùng với Nhà trường xây dựng đề án tự chủ tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và đã được Bộ Y tế quyết định là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí.
3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NV, KH năm 2006-2007, 2011-2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2007, 2010-2011, 2013-2014.
- Danh hiệu Tập thể LĐTT năm 2008-2009.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ HN lần thứ 63 WHO của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong XD Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2008-2010 của Ban CH Công đoàn Y tế Việt Nam.
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ
- Trưởng/Phụ trách phòng qua các thời kỳ:

Bà Lý Thị Dung
1974 - 1998

Bà Doãn Thị Liên
1998 - T1/2018
ảnh.JPG
Bà Tống Thùy Linh
T2/2018 - nay​​
-Phó trưởng​ phòng qua các thời kỳ: 
Ths. Tống Thùy Linh (2012 - T1/2018)
5.  Cán bộ, viên chức hiện nay
1. Ths. Tống Thuỳ Linh​  ​Kế toán trưởng - Trưởngphòng TCKT
2. CN. Trần Thị Hồng Thuý​ ​ Kế toán viên
3. CN. Đào Thị Thanh Hiền​   ​  Kế toán viên
4. CN. Nguyễn Thị Thu Trang​ ​ Kế toán viên
5. ThS. Tạ Thu Trang​ ​ Kế toán viên
6. ThS. Hoàng Thị Liên​ ​ Kế toán viên​​
7. CN. Phan Thị Hường  ​ ​ Kế toán viên​
8. CN. Lê Thị Tuyết Minh ​ ​ Kế toán viên​​
9. ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên​ ​ Kế toán viên​​
ảnh.JPG
ThS. Tống Thùy Linh
Kế toán trưởng
Trưởng phòng
   
CN. Trần Thị Hồng Thúy
Kế toán viên
CN. Đào Thị Thanh Hiền
Kế toán viên
CN. Nguyễn Thị Thu Trang
Kế toán viên
ThS. Tạ Thu Trang
Kế toán viên
ThS.Hoàng Thị Liên
Kế toán viên
CN.Phan Thị Hường
Kế toán viê​n
IMG_4934.JPG
CN. Lê Thị Tuyết Minh
Kế toán viên


Em Duyên.JPG
ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên
Kế toán viê​n


 
       
6.  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán

Chức năng:

    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy kế toán và kế hoạch công tác tài chính kế toán trong Nhà trường. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Ban giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.

Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
2. Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường lập dự toán thu chi NSNN, dự kiến thu chi nguồn hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp lệ khác của Nhà trường.
3. Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.
4. Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo Luật kế toán.
5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, trợ cấp cho người học theo đúng quy định hiện hành.
6. Quản lý tài sản của Nhà trường (phần giá trị) và thực hiện chế độ hao mòn/ khấu hao tài sản theo quy định của Nhà nước. Định kỳ quý (hoặc năm), phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm kê hoá chất, vật tư, dụng cụ, tài sản, tiền vốn. Đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ từng đơn vị trong trường.
7. Quản lý và theo dõi thu học phí và các khoản phải nộp của người học; theo dõi các hợp đồng dịch vụ trong Trường.
8. Tổ chức thực hiện kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho NSNN.
9. Tổ chức, hướng dẫn chế độ tài chính, giám sát việc thu, chi tài chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường để công tác tài chính, kế toán của Trường được thống nhất, bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.
10. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo đúng quy định.
11. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính của Trường.
12. Thực hiện công khai tài chính nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định.
13. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà trường.
14. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, tài liệu kế toán có liên quan đến công tác tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước.
15. Nhiệm vụ khác:
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.
 
7.  Phân công nhiệm vụ CBVC trong phòng
(1) Bà Tống Thuỳ Linh - Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng 
 - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường toàn bộ các hoạt động của phòng theo đúng chức năng và nhiệm vụ đư​ợc giao. 
 - Tổ chức bộ máy kế toán, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong phòng, điều hành và giám sát các công việc của cán bộ trong phòng.
 - Ký kiểm soát chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của Trường Đại học Dược Hà Nội.
 - Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, dự toán, quyết toán, báo cáo tài chính năm.
 - Kiêm nhiệm kế toán trưởng của Viện CNDP quốc gia, Trung tâm DI&ADR quốc gia.
 - Tham gia các Hội đồng sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Hội đồng lương và các Hội đồng khác theo sự phân công của Nhà trường.
(2) Bà Trần Thị Hồng Thuý - Kế toán viên
 - Kế toán tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính.
 - Kế toán thanh toán tiền mặt, tạm ứng; theo dõi chi tiết công nợ.
 - Kế toán theo dõi chi tiết nguồn nghiên cứu khoa học.
 - Báo cáo công khai quyết toán.
 - Kế toán theo dõi nguyên vật liệu, kho sách.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(3) Bà Đào Thị Thanh Hiền - Kế toán viên
 - Kế toán thanh toán kho bạc; hướng dẫn thủ tục thanh toán các khoản mua sắm, giải ngân các khoản đề tài nghiên cứu khoa học.
 - Lập dự toán thu chi cho năm ngân sách.
 - Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách.
 - Dự toán và quyết toán kinh phí đoàn ra.
 - Lưu trữ chứng từ Kho bạc.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(4) Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kế toán viên
 - Thủ quỹ chính của trường
 - Theo dõi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 - Theo dõi các hợp đồng SXKDDV
 - Kế toán tiền lương, BHXH, lễ, Tết
 - Lưu trữ phiếu thu, phiếu chi, hoàn tạm ứng.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(5) Bà Tạ Thu Trang - Kế toán viên
 9- Kế toán theo dõi ngân hàng NN&PTNT (tài khoản ngoại tệ.).
 - Kế toán thanh toán công tác phí, xăng xe, làm ngoài giờ
 - Kế toán theo dõi kinh phí các dự án WHO.
 - Kế toán Viện CNDPQG
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(6) Bà Hoàng Thị Liên - Kế toán viên
 - Kế toán theo dõi CCDC, TSCĐ​
 - Kế toán theo dõi nguồn XDCB (dự án Bắc Ninh) 
 - Kế toán tổng hợp Viện CNDP quốc gia
 - Công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá 
 - Công khai các thông tin Website của Nhà trường theo quy điịnh
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(7) Bà Phan Thị Hường - Kế toán viên
 - Kế toán theo dõi thuế (GTGT, TNDN, TNCN...).
 - Kế toán theo dõi học phí và các khoản phải nộp của sinh viên, người học; lập chứng từ kế toán các khoản đã nộp của sinh viên, người học (hàng ngày).
 - Kế toán nguồn kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài; kế toán theo dõi các hợp đồng đào tạo ngoài trường, cử tuyển.
 - Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với các khoản thu của người học và khoản thu dịch vụ.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(8) Bà Nguyễn Thị Thuỳ Duyên - Kế toán viên 
 - Kế toán theo dõi ngân hàng thương mại.
 - Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của dự án "Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực".
 - Kế toán theo dõi nguồn XDCB (dự án "Xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực".)
 - Kế toán theo dõi hoạt động Mạng lưới Mekong Pharma tài trợ của Quỹ Pierre Farbe , các chương trình, tài trợ khác
 - Kế toán Trung tâm DI&ADR quốc gia (phần kinh phí NSNN cấp).
 - Kế toán theo dõi thanh toán các khoản sửa chữa
 - Công tác công khai dự toán, quyết toán
 - Lưu trữ chứng từ ngân hàng thương mại.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
(9) Bà Lê Thị Tuyết Minh - Kế toán viên
 - Thu học phí và các khoản phải nộp của người học​
 - Cập nhật tình hình nộp học phí và các khoản của sinh viên, người học vào phần mềm Quản lý sinh viên chung của Nhà trường.
 - Lưu trữ biên lai thu học phí và các khoản; hóa đơn điện tử.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.


24-09-2020

374 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL