Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính kế toán

​ I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy kế toán và kế hoạch công tác tài chính kế toán trong Nhà trường. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Ban giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.
II. Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
2. Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường lập dự toán thu chi NSNN, dự kiến thu chi nguồn hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp lệ khác của Nhà trường.
3. Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.
4. Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo Luật kế toán.
5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, trợ cấp cho người học theo đúng quy định hiện hành.
6. Quản lý tài sản của Nhà trường (phần giá trị) và thực hiện chế độ hao mòn/ khấu hao tài sản theo quy định của Nhà nước. Định kỳ quý (hoặc năm), phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm kê hoá chất, vật tư, dụng cụ, tài sản, tiền vốn. Đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ từng đơn vị trong trường.
7. Quản lý và theo dõi thu học phí và các khoản phải nộp của người học; theo dõi các hợp đồng dịch vụ trong Trường.
8. Tổ chức thực hiện kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho NSNN.
9. Tổ chức, hướng dẫn chế độ tài chính, giám sát việc thu, chi tài chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường để công tác tài chính, kế toán của Trường được thống nhất, bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.
10. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo đúng quy định.
11. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính của Trường.
12. Thực hiện công khai tài chính nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định.
13. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà trường.
14. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, tài liệu kế toán có liên quan đến công tác tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước.
15. Nhiệm vụ khác:
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.
III. Quản lý đơn vị
- Giao ban phòng hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác.
- Phân công quản lý theo mảng công việc và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học...
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức trong đơn vị.
- Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường, đơn vị.


16-09-2019

2115 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL