Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm đào tạo liên tục là một bộ phận thuộc Phòng Quản lý đào tạo - là đơn vị mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Đào tạo và Phòng Sau đại học theo Quyết định số 480/QĐ-DHN ngày 23/6/2022.


22-11-2022

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL