Các hình thức thi đua, khen thưởng đạt được

1Danh hiệu thi đua
​​Năm
Danh hiệu thi đua
Số Quyết định
2007-2008
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của Bộ Y tế
2008-2009
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế
2008-2009
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế
2009-2010
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế
2010-2011
TT Lao động xuất sắc
QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế
2011-2012 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 401/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế
2012-2013 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế
2013-2014 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế
2014-2015 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế
2015-2016 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế
2016-2017 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 26/10/2017 của Bộ Y tế
 
2. Hình thức khen thưởng
Năm
Hình thức khen thưởng
Số Quyết định khen thưởng
2004
Bằng khen thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH
QĐ số 1337 QĐ/TTg ngày 15/12/2004 của Thủ tướng chính phủ
2005
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2004
QĐ số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế
2007
Huân chương lao động hạng 3
QĐ số 927/2007 QĐ/CTN ngày 16/8/2007 của Chủ tịch nước
2006-2007
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2006-2007
QĐ số 942/QĐ-BYT ngày 20/3/2008 của Bộ Y tế
2007-2008
Bằng khen thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2007-2008
QĐ số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế
2010
Bằng khen Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
QĐ số 2448 QĐ/TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ
2010
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà trường giai đoạn 2005-2010
QĐ số 2154/QĐ-BYT ngày 21/6/2010 của Bộ Y tế
2010
Bằng khen tập thể nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” 5 năm 2006-2010
QĐ số 76A/QĐ-CĐYT ngày 16/6/2010 của Công đoàn Y tế Việt Nam
2013-2014
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm học 2013-2014
QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế
2014-2015
Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2014-2015
QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế


22-11-2022

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL