Chức năng nhiệm vụ của phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế


1. Chức năng
Phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện quản lý toàn diện người học và hoạt động Y tế trong Trường.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác tổ chức, hành chính:
- Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể liên quan đến công tác quản lý học viên, sinh viên và các văn bản liên quan khác để trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;
- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, bố trí sắp xếp học viên, sinh viên vào ở Khu nội trú theo quy định. Ổn định cơ cấu tổ lớp, chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời. Cấp phát thẻ học viên, sinh viên và các giấy tờ xác nhận khác.
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến học viên, sinh viên; giải quyết các thủ tục hành chính đối với học viên, sinh viên theo quy định trong quá trình học tập.
- Lập danh sách ngừng học, thôi học và tiếp tục vào học theo định kỳ và theo đề nghị của người học, trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và ra quyết định.
- Theo dõi, thúc đẩy việc thu học phí và các khoản thu đúng hạn.
b) Giáo dục tư tưởng chính trị cho người học
- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên; Tổ chức các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;
- Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân – sinh viên theo kế hoạch và các hoạt động chính trị khác.
c) Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá học viên, sinh viên
- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, phân loại, xếp loại người học theo quy định hiện hành;
- Đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân học viên, sinh viên theo quy định;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đối với học viên, sinh viên;
- Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật học viên, sinh viên theo quy định.
d) Công tác quản lý người học nội trú, ngoại trú
- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định công tác quản lý người học nội trú, ngoại trú.
- Đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người học ở Khu nội trú theo quy định. Xác nhận để người học ở ngoại trú đăng ký tạm trú tạm vắng tại nơi cư trú.
- Tổ chức duy trì đảm bảo an ninh an toàn, trật tự nội vụ trong Khu nội trú. Tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các dịch vụ phụ vụ sinh viên tại Khu nội trú.
e) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học
- Ban hành nội quy, quy định, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học và khu nội trú trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Nhà trường.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những hành vi, biểu hiện khác thường của người học để có biện pháp xử lý, quản lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo học viên, sinh viên tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự ở Trường học và Khu nội trú, các vụ việc liên quan đến người học vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
g) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học
- Tuyên truyền, hướng dẫn các chế độ, chính sách của học viên, sinh viên;
- Theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến người học theo quy định.
h) Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ người học
- Tư vấn học tập: Đề xuất đội ngũ Cố vấn học tập để nhà trường phê duyệt và phối hợp với đội ngũ này trong quản lý sinh viên. Tổ chức và quản lý việc sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.
- Tư vấn, hỗ trợ người học khi gặp phải các vấn đề tâm lý – xã hội; triển khai phổ biến các chính sách liên quan đến người học.
- Công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp và tư vấn việc làm: tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp của công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp và việc làm theo quy định hiện hành.
- Hỗ trợ tài chính: phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ người học theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn sinh viên tham gia tín dụng đào tạo theo quy định; Tổ chức lựa chọn, trao học bổng tài trợ cho học viên, sinh viên xuất sắc, vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn và các hỗ trợ đặc biệt khác.
- Kết nối mạng lưới cựu người học.
i) Sử dụng và quản lý cơ sở vật chất trong Khu nội trú: sử dụng và quản lý các cơ sở vật chất, tài sản, công cụ được trang bị trong Khu nội trú theo đúng quy định. Định kỳ kiểm tra, đề xuất ý kiến bảo dưỡng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản nhằm đảm bảo nhu cầu làm việc và điều kiện sinh hoạt của người học trong Khu nội trú.
k) Công tác Y tế:
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Trường.
- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe.
- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.
- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương và các ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
l) Nhiệm vụ khác:
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao;
- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.


11-12-2022

118 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL