Chức năng nhiệm vụ Phòng Cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị

I. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường trong việc lập các dự án đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý tài sản bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện nước, cảnh quan môi trường, trang thiết bị phòng chống cháy nổ,...; theo dõi, quản lý trang thiết bị văn phòng phục vụ cho các hoạt động trong Nhà trường. Tổ chức quản lý hồ sơ quá trình cải tạo sửa chữa.

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh vật phẩm, súc vật, nguyên vật liệu và dụng cụ các loại, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm; quản lý, mua sắm, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phụ tùng linh kiện phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; mua sắm sách, tài liệu tham khảo, cơ sở dữ liệu; quản lý, thanh lý tài sản; mua sắm sửa chữa, quản lý hạ tầng CNTT, các phần mềm quản lý, công tác xử lý chất thải, kiểm định TB áp lực, in ấn, chạy các máy nước cất phục vụ đào tạo và NCKH;

II. Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan tới công trình xây dựng hoặc sửa chữa lớn;  mua sắm vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh vật phẩm, súc vật, nguyên vật liệu và dụng cụ các loại; công tác thanh lý tài sản, in ấn; bàn ghế tủ, dụng cụ, văn phòng phẩm; trang thiết bị toàn trường. Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH.

- Xây dựng chiến lược Cơ sở vật chất.

a) Về Công tác Xây dựng kế hoạch, định mức

- Xây dựng định mức kỹ thuật và dự trù: phối hợp với các bộ môn, đơn vị xây dựng và trình duyệt định mức, dự trù trang thiết bị, vật tư hóa chất hàng năm.

- Lập kế hoạch tài chính hàng năm, hàng quý.

- Tập hợp thông tin về hàng hóa, thông số kỹ thuật cơ bản, giá dự toán, tư vấn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị công nghệ thông tin làm cơ sở lập kế hoạch mua sắm hàng năm, hàng quý.

- Lập kế hoạch bảo dưỡng hàng năm.

b) Về Công tác Tổ chức mua sắm

- Xây dựng chủ trương đầu tư, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, danh mục.

- Tổ chức mua sắm (trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xét chọn, thực hiện đấu thầu và mua sắm theo quy định hiện hành) và phân phối theo phương án được duyệt đảm bảo phối hợp tốt với bộ môn, đơn vị liên quan triển khai lắp đặt, vận hành, đào tạo.

- Nghiệm thu và đưa vào sử dụng: công trình sửa chữa lớn, trang thiết bị thí nghiệm và thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng như cầu của các bộ môn, đơn vị.

- Thanh quyết toán hồ sơ mua sắm kịp thời và đúng quy định.

c) Về Công tác Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế tủ

+ Quản lý cơ sở hạ tầng đất đai, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh; hệ thống nhà: nhà làm việc, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, nhà khu nội trú ...; hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, máy, điều hòa của nhà trường.

+ Quản lý hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý khí thải, nước thải của các phòng thí nghiệm trong trường.

+ Giao nhận, lập và ghi chép sổ sách, quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc và chế độ nhà nước quy định; theo dõi bảo hành thiết bị và ký các hợp đồng bảo trì đối với những thiết bị có yêu cầu; theo dõi kiểm định các thiết bị áp lực theo qui định; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị theo yêu cầu của các bộ môn, đơn vị phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường.

+ Kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị (tài sản, công cụ dụng cụ), bàn ghế tủ…Đề xuất và tổ chức thanh, xử lý tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định hiện hành.

+ Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT.

- Vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng (hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, sinh vật phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu…)

+ Nhập kho, sắp xếp kho tàng, bảo quản đảm bảo chất lượng, an toàn theo đúng chế độ chuyên môn và quy chế của Nhà nước.

+ Duyệt dự trù, cấp phát đúng nhu cầu công tác chuyên môn, thực tập và nghiên cứu khoa học của các bộ môn, đơn vị theo quy định hiện hành.

+ Giao nhận theo nhu cầu của các bộ môn, đơn vị đã được duyệt.

+ Kiểm kê tồn kho tại bộ môn, đơn vị.

+ Kiểm kê kho phòng chức năng.

+ Thực hiện thu hồi thành phẩm thực tập và nghiên cứu theo chế độ hiện hành. Định kỳ kết hợp với kiểm kê, tổ chức kiểm tra kỹ thuật thiết bị đề xuất thanh xử lý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.

+ Đề xuất thanh, xử lý hóa chất, dụng cụ, thành phẩm thực tập tồn lâu ngày, hỏng, mất phẩm chất, không sử dụng được.

- Tổ chức in ấn: các tài liệu, giấy tờ, văn bản của các đơn vị trong Trường phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo và các yêu cầu in ấn khác của Nhà trường.

d) Về Công tác xây dựng và thực hiện quy chế, quy định

        - Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến cơ sở vật chất như quy chế quản lý tài sản công, quy định về quản lý sử dụng vật tư và trang thiết bị, quy định về phân loại thu hồi xử lý hóa chất thải, qui chế sử dụng các thiết bị áp lực.

- Hàng năm tổ chức rà soát các quy trình, quy định của phòng.

đ) Công tác khác

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy chữa cháy.  

- Thực hiện kế hoạch hành động, cải tiến sau đánh giá ngoài và triển khai thực hiện các công việc cần thực hiện đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng nhà trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Triển khai hợp đồng với công ty vệ sinh.

- Tham gia theo dõi công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ chung toàn Trường.

- Tổ chức thu hồi, thuê xử lý các chất thải độc hại trong nhà trường theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của Trường.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao;

- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

 

 


21-09-2019

53 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL