Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII - 12/2015 (612 TB-DHN)

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc lần thứ XVIII. Ban giám hiệu - Trường Đại học Dược Hà Nội giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII vào tháng 12 năm 2016. 
Kính đề nghị các bộ môn, đơn vị và các lớp sinh viên trong trường thông báo tới các cá nhân trong đơn vị mình đăng ký tham gia.

​​ 612 TB-DHN Tổ chức Hội nghị KHCN tuổi trẻ trường ĐH Dược HN lần thứ XVIII - 12 - 2015.pdf612 TB-DHN Tổ chức Hội nghị KHCN tuổi trẻ trường ĐH Dược HN lần thứ XVIII - 12 - 2015.pdf


24-03-2016

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL