Ban hành Quy định về Liêm chính nghiên cứu áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

​Ngày 15/2/2022, Chủ tịch HĐQL Quỹ Nafosted đã ký ban hành Quy định Liêm chính nghiên cứu áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ.

​Nội dung Quy định Liêm chính nghiên cứu (LCNC) đề cập đến nguyên tắc và trách nhiệm của các đối tượng liên quan (nhà khoa học, tổ chức chủ trì, Cơ quan điều hành Quỹ, chuyên gia đánh giá và Hội đồng khoa học) nhằm nâng cao nhận thức của các nhà khoa học, tổ chức chủ trì và thực hiện LCNC. Quy định cũng chỉ ra các nội dung, phương thức các đối tượng liên quan cần thực hiện để đảm bảo LCNC đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ, đồng thời tham chiếu chế tài xử lý vi phạm đạo đức khoa học (đã có) tại các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (ví dụ Thông tư 37/2014/TT-BKHCN, 40/2014/TT-BKHCN) để xử lý vi phạm về LCNC.


15-02-2022

58 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL