Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ

Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc các Sở Khoa học Công nghệ (11 nhiệm vụ Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội; 01 nhiệm vụ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh).

​Danh mục nhiệm vụ Khoa học Công nghệ nguồn từ các Sở Khoa học Công nghệ được phê duyệt từ năm 2010. Sở KHCN Hà Nội năm 2010.pdfĐề tài phê duyệt năm 2010.pdf, Sở KHCN Hà Nội năm 2011.pdfĐề tài phê duyệt năm 2011.pdfSở KHCN Hà Nội năm 2013.pdfĐề tài phê duyệt năm 2013.pdf, Sở KHCN Quảng Ninh năm 2016.pdfĐề tài phê duyệt năm 2016.pdf, Sở KHCN Hà Nội năm 2017.pdfĐề tài phê duyệt năm 2017.pdfĐề tài phê duyệt 2020-2021

 

Tính đến nay nghiệm thu 11 nhiệm vụ, kết quả nghiệm thu 07 nhiệm vụ đạt loại Xuất sắc, 04 nhiệm vụ đạt loại Khá. đề tài nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.pdfĐề tài nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.pdf


16-03-2018

94 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL