Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế

Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 22 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế.

 
Tính đến nay nghiệm thu 19 đề tài, kết quả nghiệm thu có 11 đề tài đạt loại Xuất sắc, 07 nhiệm vụ đạt loại Khá, 01 đề tài đạt loại Trung bình. đề tài đạt loại xuất sắc.pdfĐề tài đạt loại xuất sắc.pdf


30-11-2018

101 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL