Chức năng nhiệm vụ Khoa Hóa phân tích và kiểm nghiệm thuốc

I. Tên đơn vị

- Tên Tiếng Việt: Khoa Hóa Phân tích và kiểm nghiệm thuốc
- Tên tiếng Anh: Faculty of Analytical Chemistry and Drug Quality Control
- Điện thoại: (04)38 24 11 10
 
II. Chức năng

Khoa Hóa phân tích và Kiểm nghiệm thuốc là đơn vị chuyên môn, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý viên chức, người lao động; đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển gia công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác trong các lĩnh vực Phân tích – kiểm nghiệm thuốc và các lĩnh vực có liên quan.

III. Nhiệm vụ
 
1. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa
 
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của ngành được Trường giao nhiệm vụ;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học/ học phần (gọi chung là học phần) liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phẩn vủa chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được cộng bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đảo tạo của Khoa;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa tang cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;

6. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo qui định của Bộ Y tế và Nhà trường;

7. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; đề xuất bổ sung thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học của Khoa;

8. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao;

- Tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng: tham gia soạn thảo và xây dựng các chính sách của ngành, đào tạo theo nhu cầu của xã hội, đào tạo tại địa chỉ, cung cấp các dịch vụ khoa học, các hoạt động thiện nguyện,…

IV. Quản lý đơn vị

Giao ban bộ môn thường xuyên, tối thiểu 2 tuần/lần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc: giáo vụ, giáo tài, quản lý kỹ thuật viên. Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể, theo dõi tiến độ thực hiện. Các giảng viên và kỹ thuật viên phải chấp hành các qui định hiện hành của nhà nước, nhà trường; có trách nhiệm thực hiện tốt và đúng tiến độ nhiệm vụ được phân công.
Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học...Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


06-08-2022

263 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL