Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng

DƯỢC LÂM SÀNG
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VÀ SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ
TẬP I
CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TRONG DƯỢC LÂM SÀNG
Chủ biên: GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
GS.TS. J.R.B.J. Brouwers
Hà Nội, 2012

​​ Tập 1 Các nguyên lý cơ bản trong Dược Lâm Sàng.docxTập 1 Các nguyên lý cơ bản trong Dược Lâm Sàng.docx


14-01-2014

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL