Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về hoạt động ĐBCL theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội"

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về hoạt động ĐBCL theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/9/1961 của Bộ Y tế về việc tách Trường Đại học Y dược thành 2 trường Đại học Y khoa và Đại học Dược khoa;

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-DHN ngày 15/3/2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về hoạt động đảm bảo chất lượng theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế, phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về hoạt động đảm bảo chất lượng theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội, gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi theo đúng chương trình, kế hoạch của Nhà trường.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế, Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; Quản lý Đào tạo, Tài chính kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tìm hiểu về hoạt động ĐBCL theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội 

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị

Chức trách

1

Nguyễn Mạnh Tuyển

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Vũ Xuân Giang

TP. CTHVSV-YT

Ủy viên

3

Vũ Trần Anh

PTP.ĐBCL&KT

Ủy viên

4

Trần Thị Lan Hương

PTP. Quản lý ĐT

Ủy viên

5

Tống Thùy Linh

TP. TCKT

Ủy viên

6

Nghiêm Thị Hoài Phương

Giám đốc TTTT-TV

Ủy viên

7

Đoàn Minh Sang

Bí thư ĐTN

Ủy viên

 

 


28-03-2024

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL