Lý lịch khoa học - GV Bộ môn Thực vật

​​Lý lịch Khoa học Giảng viên Bộ môn Thực vật

TS. Hoàng Quỳnh Hoa HOÀNG QUỲNH HOA LLKH 2023.pdf
PGS.TS. Trần Văn Ơn TRẦN VĂN ƠN LLKH 2022.pdf
ThS. Nghiêm Đức Trọng NGHIÊM ĐỨC TRỌNG LLKH 2022.pdf
ThS. Phạm Thị Linh Giang PHẠM THỊ LINH GIANG LLKH 2023.pdf
ThS. Lê Thiên Kim LÊ THIÊN KIM LLKH 2023.pdf


30-05-2022

135 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL