Thông tin Bộ môn Thực vật

1.Thông tin giao dịch của đơn vị
-Tên tiếng Anh: Department of Botany
-Điện thoại: (84) 239330524; Fax:
- Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Quỳnh Hoa
 (email: ​hoangquynhhoa@gmail.com)
2.Quá trình hình thành và phát triển

 Ngay từ những năm đầu của Trường Đại học Y-Dược Đông Dương, môn Thực vật học đã được giảng như một môn học cơ sở cho môn Dược liệu, với cơ sở vật chất gồm Phòng thí nghiệm Dược liệu - Thực vật (thành lập năm 1923), Phòng tiêu bản thực vật và Vườn thực (1938) với diện tích 8.000m2, 562 loài.
Năm 1954, Trường đại học Y Dược được tiếp quản, Bộ môn Dược liệu được thành lập, trong đó có bộ phận Thực vật. Năm 1963, bộ môn Thực Vật được thành lập do DS. Vũ Văn Chuyên làm chủ nhiệm cùng hai cán bộ giảng dạy là DS. Trần Công Khánh và DS. Bùi Xuân Đồng. Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước từ năm 1965 đến 1973, mặc dù phải sơ tán và di chuyển liên tục (Lục Ngạn – Bắc Giang, Duyên Thái, Ninh Sở, Nhị Khê) các phòng thí nghiệm, Vườn cây thuốc và phòng tiêu bản thực vật vẫn được gìn giữ và tái lập tại mỗi địa điểm mới. Học thuật chính của Bộ môn trong giai đoạn này là phân loại thực vật và giám định cây thuốc, dựa trên đặc điểm hình thái và giải phẫu thực vật.
Năm 2000, học thuật của Bộ môn trong tình hình mới đã được xác định tại Hội nghị học thuật Bộ môn, bao gồm: (i) Phân loại thực vật và giám định cây thuốc (bao gồm phân loại truyền thống và được bổ sung phần phân loại hiện đại vào 2010) và (ii) Tài nguyên cây thuốc, bao gồm điều tra cơ bản, bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc. Theo đó, hệ thống nhân lực và phòng thí nghiệm được phát triển tương ứng, gồm các phòng thí nghiệm phân loại truyền thống, DNA, Phòng nuôi cấy mô, Phòng tiêu bản thực vật, Vườn thực vật và hệ thống các phòng thí nghiệm thực địa tại Ba Vì (Hà Nội), Sa Pa (Lào Cai), Phú Lương (Thái Nguyên) và Yên Tử (Quảng Ninh).

Đến 2013, bộ môn Thực vật có 10 người bao gồm 5 giảng viên, 1 nghiên cứu viên, 3 kỹ thuật viên và 1 nhân viên làm vườn theo hợp đồng. Các cán bộ trong bộ môn đã có chức danh học hàm, học vị bao gồm 1 Nhà giáo ưu tú, 1 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ và 3 Dược sĩ đại học.

3.Các hình thức thi đua khen thưởng

-Bằng khen của Bộ Y tế (2006, 2010)

-Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2009)

-Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (2010)

-Huân chương Lao động hạng Ba (2012)

4.Trưởng/phụ trách và phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

-Trưởng/phụ trách bộ môn qua các thời kỳ:

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/b%C3%A1c%20chuy%C3%AAn.jpg

GS.NGND. Vũ Văn Chuyên

(1963 - 1995)

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/c%C3%B4%20nga.jpg

TS. Võ Hồng Nga

(1995 - 2000)

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%C3%BA%20b%C3%ADch.jpg

DSCKI. Lê Đình Bích

(2000-2006)

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%C3%BA%20%C6%A1n.jpg

PGS.TS.NGƯT. Trần​ Văn Ơn

 (2006-2018)

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%E1%BB%8B%20hoa.jpg

TS. Hoàng Quỳnh Hoa

(2018 - nay)


-Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ

oDSCKI. Lê Đình Bích (1995-2000)

oTS. Nguyễn Thị Sinh (2000-2004)

oTS. Trần Văn Ơn (2004-2006)

oTS. Hoàng Quỳnh Hoa (2009 - 2018)

5.Cán bộ viên chức hiện nay

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%E1%BB%8B%20hoa.jpg ​​

​Trưởng Bộ môn

TS. Hoàng Quỳnh Hoa

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%C3%BA%20%C6%A1n.jpg

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. NGƯT. Trần Văn Ơn

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/a%20t%C3%B9ng.jpg

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/a%20tr%E1%BB%8Dng.jpg

http://hup.edu.vn/data/2022/cacbomon/bmtv/noidung/PublishingImages/Giang.jpg

​TS. Phạm Hà Thanh Tùng

Giảng viên

​ThS. Nghiêm Đức Trọng

Giảng viên

​ThS. Phạm​ Thị Linh Giang

Giảng viên​

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/PublishingImages/ch%E1%BB%8B%20thoa.jpg

DS. Chu Thị Thoa

Kỹ thuậtviên​


6.Chức năng nhiệm vụ của bộ môn

6.1. Chức năng

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Thực vật, tổchức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Giảng dạy

- Xây dựng và phát triển học thuật liên quan đến Thực vật và Tài nguyên cây thuốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển của ngành và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

-Giảng dạy 8 môn học/chuyên đề chính thức là Thực vật (kể cả đại học chính qui, cao đẳng, liên thông, văn bằng hai), Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên từ cây cỏ (chuyên đề tự chọn chính quy), Tài nguyên cây thuốc (cao học và học viên quốc tế), Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu (GACP) (chính quy, cao học), Thực vật dân tộc học ứng dụng (chính quy), ​Đa dạng sinh học cây thuốc (chính quy) ,Nuôi cấy mô cây thuốc (hệ cao học), Phân loại thực vật hiện đại (hệ nghiên cứu sinh).

- Đề xuất, biên soạn và biên soạn lại các chương trình, giáo trình, bài giảng, sách/tài liệu tham khảo liên quan đến Thực vật học và Tài nguyên cây thuốc theo phân công của Nhà trường hoặc tự xây dựng theo yêu cầu phát triển ngành và nhu cầu xã hội.

- Tổ chức đánh giá việc học tập của sinh viên, bao gồm: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, lưu trữ theo quy định của Nhà trường.

- Cập nhật, đổi mới và đào tạo nhân lực về phương pháp dạy - học và đánh giá.

6.2.2. Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng và phát triển phương hướng nghiên cứu liên quan đến Thực vật học, Thực vật dân tộc học và Tài nguyên cây thuốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển của ngành và chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

- Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực Phân loại và giám định cây thuốc (đặc biệt là phân loại dưới loài), Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc (GACP), Điều tra cơ bản tài nguyên cây thuốc, Bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc, Hiện đại hoá thuốc y học cổ truyền và các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường và ngành.

- Xây dựng, đăng ký, đấu thầu, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên quan đến các chủ đề đã nêu trên và các nhiệm vụ khác phù hợp với điều kiện của Bộ môn.

- Tổ chức hội nghị khoa học định kỳ hằng năm và tham gia hội nghị khoa học trong Trường, ngoài Trường và quốc tế liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn.

- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.

- Xây dựng và phát triển hợp tác trong Trường, trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn.

- Cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội và quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn, gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với giảng dạy.

6.2.3.Tham gia phát triển Nhà trường và ngành

 - Đề xuất, xây dựng theo phân công mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của Nhà trường, ngành trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn.

- Tham gia phản biện xã hội các chương trình phát triển ngành và kinh tế - xã hộiliên quan đến lĩnh vực hoạt động của Bộ môn.

- Tham gia rèn luyện sinh viên theo yêu cầu đào tạo toàn diện và đào tạo nhân tài theo yêu cầu, quy định của Nhà trường và ngành.

- Hỗ trợ thành lập và phát triển Lớp Chung tay phát triển dược liệu Việt Nam (từ năm 2015, tiền thân Câu lạc bộ Khởi nghiệp Dược).

- Tham gia tuyển sinh theo yêu cầu của Nhà trường.

- Tham gia các công tác khác theo yêu cầu của Nhà trường. 

7.Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức

7.1. TS. Hoàng Quỳnh Hoa

-Vị trí công tác: Trưởng bộ môn.

-Nhiệm vụ: Quản lý, phụ trách chung, Giảng viên chính.

7.2. PGS. TS. NGƯT. Trần Văn Ơn

-Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp

-Nhiệm vụ: Giảng viên cao cấp, Vườn Thực vật.

7.3. TS. Phạm Hà Thanh Tùng:

-Vị trí công tác: Giảng viên.

-Nhiệm vụ: Giảng viên, Giáo vụ sau đại học, Hợp tác quốc tế, Quản lý khoa học

7.4. ThS. Nghiêm Đức Trọng:

-Vị trí công tác: Giảng viên

-Nhiệm vụ: Phụ trách Giáo tài, Phòng tiêu bản, Giảng viên

7.5. ThS. Phạm Thị Linh Giang:

-Vị trí công tác: Giảng viên

-Nhiệm vụ: Phụ trách Thư viện, Giáo vụ đại học, Giảng viên

7.6. DS. Chu Thị Thoa:

-Vị trí công tác: Kỹ thuật viên.

-Nhiệm vụ: Kỹ thuật viên, Phục vụ các Phòng thí nghiệm.25-09-2019

229 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL