Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Bộ môn Dược lý được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ/DK ngày 26 / 1/ 1966. Đến năm 1976, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Dược lực theo Quyết định 934 BYT/QĐ ngày 17/ 8/ 1976 của Bộ Y tế. Ngay từ khi thành lập, Bộ môn được ghép với môn Sinh lý. Sau đó, Bộ môn lại được giao thêm giảng dạy môn Bệnh học. Đến năm 2001, theo chủ trường của Nhà trường, Bộ môn bàn giao môn Bệnh học cho Bộ môn Dược lâm sàng. Đến năm 2010, Nhà trường đã thành lập Bộ môn Y học cơ sở (gồm có môn Bệnh học và Sinh lý), từ đó, môn Sinh lý học được tách khỏi Bộ môn Dược lực. Kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên bộ môn Dược lý không ghép với các môn học khác. Đến tháng 7 năm 2022, thực hiện chủ trương tổ chức sắp xếp theo hướng phát triển mới của Nhà trường, với việc thành lập các Khoa, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Dược lý, thuộc Khoa Dược lý – Dược lâm sàng.


06-12-2022

97 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL