Tư vấn sử dụng thuốc - Hệ đại học liên thông từ trung cấp, định hướng DLS

Tên môn học: Tư vấn sử dụng thuốc (Medications counselling)

Tên học phần: Tư vấn sử dụng thuốc (Medications counselling)

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp, định hướng DLS

Số tín chỉ: 01 (tương đương 02 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

22

8

14

0

0

1. Mục tiêu môn học/ học phần:

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

- Nhận diện được các lỗi có thể gặp trong quá trình tư vấn sử dụng thuốc và cách khắc phục.

- Hướng dẫn được bệnh nhân sử dụng một số dạng bào chế đặc biệt.

- Thực hành được các nội dung: khai thác thông tin triệu chứng, xác định hướng xử trí và tư vấn trong các tình huống tư vấn không có đơn.

- Thực hành được các nội dung: khai thác tiền sử bệnh và thuốc, tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc và tư vấn trong các tình huống tư vấn theo đơn.

2. Học phần tiên quyết:

Dược lý, Dược lâm sàng, Bệnh học.

3. Mô tả môn học/ học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy trình tư vấn sử dụng thuốc và cách áp dụng quy trình này trong từng tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, học viên còn được học về cách sử dụng các dạng bào chế đặc biệt, cách tra cứu thông tin và đưa ra câu trả lời cũng như nội dung tư vấn phù hợp với các đối tượng bệnh nhân cụ thể.​


28-11-2017

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL